Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
Misión e Competencias
ACTUALIZADA: 2011-03-23

Fundamentos e orixe
O Consello da Cultura Galega é unha institución estatutaria: a súa existencia vén determinada polo Estatuto de Autonomía de Galicia. Foi creado, conforme prevé o artigo 32 deste, por Lei do Parlamento de Galicia (Lei 8/1983, do 8 de xullo). Réxese por esta Lei e mais polo Regulamento desta, aprobado pola Xunta de Galicia (Decreto 237/2000, do 29 de setembro).

Obxectivos
Cun carácter de órgano asesor e consultivo, con capacidade de iniciativa, investigación e organización, ao Consello compételle a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Está composto por representantes de entidades e por personalidades sobranceiras dos diversos campos da cultura galega.

Independencia
Esta institución ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, e actúa con independencia respecto ós poderes da Comunidade Autónoma e da súa Administración.

O Consello da Cultura Galega é un organismo que, lonxe de interferir coas institucións existentes (Xunta de Galicia, ou as representadas no seu Pleno), asume unha responsabilidade de grande trascendencia respecto do papel da cultura no futuro de Galicia.

O Consello ten como obxectivo a consideración da realidade cultural presente desde unha perspectiva integradora, para, unha vez coñecidos o seu panorama global e as súas características concretas, sometelo a unha rigorosa reflexión, de tensión prospectiva, marcando as liñas básicas que poden orientar a necesaria acción integradora.

Recuperación da cultura propia
Na medida das súas posibilidades, o Consello tenta ofrecerlle ao país galego un esquema ben fundamentado das necesidades e das opcións con que conta para forxar a plenitude da súa personalidade mediante a recuperación da cultura propia, aínda que aberta ao diálogo coas outras culturas da humanidade, e especialmente coas do noso contorno europeo e peninsular.

Competencias
Tendo en conta as premisas anteriores e, de acordo co regulamento da Lei do Consello, as competencias desta institución son:

a) Fomentar a lingua e a cultura galegas en canto creacións orixinais do pobo galego, e entendidas non só como unha herdanza que cómpre conservar e transmitir, senón como un patrimonio que cada xeración debe arrequentar.

b) Investigar e valora-las necesidades culturais do pobo galego, tentando facer accesible a toda a cidadanía de Galicia os productos máis valiosos tanto da cultura propia coma da universal.

c) Analizar cantas cuestións se refiran ao patrimonio cultural galego, nas súas diversas facetas e niveis, atendendo á súa preservación, ao seu estudo, á súa valorización e á súa difusión.

d) Promover actuacións culturais adecuadas aos seus fins, tales como a organización de congresos, seminarios, conferencias ou exposicións, a creación de grupos de pescuda, reflexión ou debate, o establecemento de arquivos ou centros de documentación, a elaboración de estudios ou informes, ou a realización de publicacións.

e) Asesorar e consultar os poderes públicos da Comunidade Autónoma, especialmente a Xunta e o Parlamento de Galicia, máis tamén ás deputacións e concellos, e outras institucións.

f) Elevar aos poderes públicos da Comunidade Autónoma informes e propostas a prol da defensa e promoción dos valores culturais galegos.
Eventos
ARTE + PINTURA

23 e 24 de abril de 2014 no Consello da Cultura Galega
Exposicións
Rosendo Salvado: valedor do pobo aborixe

Santiago, do 3 de abril ao 4 de maio (luns pechado, 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas)

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205