Bibliografía de referencia

Coñecer a realidade social e lingüística na que imos intervir é tamén unha tarefa imprescindible que debemos acometer con carácter previo a calquera proxecto de planificación ou dinamización do idioma.

Co ánimo de facilitar este labor, achegamos unha selección básica de referencia relacionada coa planificación, a normalización e a dinamización lingüísticas, non tanto desde a perspectiva teórica, senón da intervención práctica. Nalgúns casos, ademais da cita bibliográfica, ofrecémoslle a posibilidade de descargar a publicación en formato PDF.

Lembrámoslle así mesmo que o CDSG ten ao seu dispor un fondo bibliográfico especializado en sociolingüística galega e xeral onde poderá seguir profundando nesta tarefa de formación e documentación bibliográfica.


Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística:
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 2002.ligazón

Álvarez Sousa, A. (coord.) (2005):
Análise sociolingüística da Universidade da Coruña. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade.

Aracil, Ll. V. et alii (1989):
Problemática das linguas sen normalizar. Situación do galego e alternativas. A Coruña, Asociación Sócio-Pedagóxica Galega.

Bascoy Maceiras, B. (1999):
“Experiencia normalizadora na administración local: o concello de Ferrol”, en Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 57-64.

Bermúdez, M.:
(Breve) manual de estilo universitario. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Normalización Lingüísticadescarga

Cabré i Castellví, M. T.:
“Os servicios lingüísticos: definición e estructura”, Cadernos de lingua 4 (1991), 141-150.descarga

Calvo Silvosa, A. (2006):
“O papel da lingua nas estratexias corporativas das empresas”, en Lingua e Investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade, 13-23.

Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais (2001):
Situación da lingua galega no Concello de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

Costas, X. H. (2002):
Guía das linguas de Europa. Santiago de Compostela, Edicións Positivas.

Curso de mercadotecnia da lingua:
Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, setembro de 1999 (material inédito). descarga

Curso sobre os labores de asesoramento nun SNL/SL: novas propostas de traballo:
Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, outubro de 2003 (material inédito).
descarga

Fente, J. (2000):
“Avaliación do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños”, en Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 109-128.

Fernández Rei, F. e Santamarina Fernández, A. (coords.) (1999):
Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións da Universidade.

Ferreira Fernández, X. et alii (2005):
Estatuto xurídico da lingua galega. Vigo, Xerais.

Formoso Gosende, V. (coord.) (1997):
Manual de galego comercial. Santiago de Compostela, Confederación de Empresarios de Galicia. (Esta publicación está pendente de actualización debido aos cambios lexislativos). descarga

Formularios básicos de procedemento xudicial en lingua galega:
A Coruña, Consello da Avogacía Galega, 2003. consulta

Galanes Santos, I. (2002):
A lingua galega do dereito. Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública.

García Ares, M., Martínez Mayo C. e Mayo Redondo, S. (2004):
Manual básico de documentación administrativa.Santiago de Compostela, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. ligazón

García Cancela, X. e Díaz Abraira, C. L. (1991):
Manual de linguaxe administrativa.Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública.

García Conde, S. e Vaquero Quintela, I.:
“Os servicios de normalización lingüística: propostas básicas de funcionamento”, Cadernos de Lingua 14 (1996), 101-16.descarga

García Negro, P. (1991):
O galego e as leis. Aproximación sociolingüística. Vilaboa, O Cumio.

Gómez Guinovart, X. (2006):
“Tecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística”, en Lingua e Investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade, 79-91.

Grial: Revista Galega de Cultura 160 (2003):
Monográfico “O desafío da diversidade lingüstica”.

Groba Bouza, F.:
“Descrición sociolingüística e formulación de plans de normalización locais: un caso de estudo (Ponteareas)”, Cadernos de Lingua 27 (2005), 61-107.descarga

Guía da lingua galega. Centros e servizoS:
Santiago de Compostela, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, Consello da Cultura Galega, 2001.
ligazón

Gutiérrez Aller, V. (1998):
Formulario notarial. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Hermida Fernández, J. A. (coord.) (2001):
Modelos de documentos para asociacións. Vigo, Servizo de Normalización Lingüística do Concello descarga

Hermida, C. (1992):
A reivindicación da lingua galega no rexurdimento (1840-1891). Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

Hermida, C. (2004):
“Presenza do galego nos medios de comunicación”, en López, X. (coord.): A comunicación en Galicia 2004. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Comunicación, 131-148. ligazón

Iglesias, A. (2003):
Falar galego: “No veo por qué”: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia. Vigo, Xerais.

Lingua e cidade. I Xornadas sobre Lingua e Usos:
A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade, 2005.

Lingua galega: dúbidas lingüísticas:
Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade, 2004.

Lorenzo Suárez, A. M. (1999):
“A xestión normalizadora en Galicia: encadramento, características e propostas de funcionamento”, en Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 7-46.

Lorenzo Suárez, A. M. (ed.) (1997):
Dinamización e normalización lingüística. Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade.

Lorenzo Suárez, A. M. (ed.) (1999):
Dinamización e normalización lingüística. Vigo, Universidade.

Lorenzo Suárez, A. M. et alii (1997):
Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, P.A.S. e estudiantes. Vigo, Universidade.

Lorenzo Suárez, A. M.:
“Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego”, Cadernos de Lingua 27 (2005), 37-59. descarga

Manual para cargos públicos sobre o uso do galego nas corporacións locais (1995):
Santiago de Compostela, Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

Monteagudo Romero, H. e Lorenzo Suárez, A. (coords.) (2006):
Traballos presentados nos V Encontros para a Normalización Lingüística (25 e 26 de outubro de 2001). Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia.ligazón

Monteagudo Romero, X. (1998):
Regulamentos municipais. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Monteagudo, H. e Lorenzo, A. (dirs.) (2006):
A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003). Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua.ligazón
Monteagudo, H. e Bouzada, X. M. (coords.) (2002):
O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. I. Política lingüística: análise e perspectivas. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua.ligazón

Núñez Singala, M. C.:
“Algunhas reflexións verbo da elaboración de plans de política lingüística”, Cadernos da Lingua 23 (2001), 35-52.descarga

Plan xeral de normalización da lingua galega:
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, 2005.ligazón

Primera trobada de serveis lingüístics: Barcelona, 5 i 6 de novembre de 1990:
Barcelona,Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 1991.

Ramallo, F. e Rei Doval, G. (1997):
Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

Ramallo, F. e Rei-Doval, G. (1995):
Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

Rodríguez Neira, M. A. (coord.) (1998):
O idioma na Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Universidade.

Rodríguez Río, X. et alii (1997):
Mellorando os Servicios. Como ti queres. Criterios lingüísticos. Santiago de Compostela, Universidade.

Rodríguez Río, X. et alii (1997):
Mellorando os Servicios. Como ti queres. Documentos administrativos: Modelos comentados. Santiago de Compostela, Universidade. descarga

Rodríguez Río, Xusto A. (2003):
Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.ligazón

Sánchez Castro, P. L. (coord.) (2001):
Manual de Formularios para Policías Locais. Santiago de Compostela, Academia Galega de Seguridade, Xunta de Galicia.
(Esta publicación está pendente de actualización debido aos cambios lexislativos).
descarga

Sanmartín Rei, G. (coord.) (2006):
Criterios para o uso da lingua. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade.ligazón

Sanmartín Rei, G. (coord.) (2006):
Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade. ligazón

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1994):
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña, Real Academia Galega.

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1995):
Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña, Real Academia Galega.

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1996):
Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña, Real Academia Galega.

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2003):
O galego segundo a mocidade. Vigo, Galaxia.

Subiela Pérez, X. (2000):
“Técnicas e criterios para a avaliación do labor dun servicio de normalización lingüística”, en Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 25-32.

Tempos Novos: Revista mensual de información para o debate 36 (2000):
Monográfico “Lingua e política”.

Vaamonde Liste, A. (coord.) (2002):
Estudio sociolingüístico sobre a situación da lingua galega no Concello de Vigo. Vigo, Concello de Vigo, Universidade de Vigo.ligazón

Varela Varela, X. M. (2000):
“Memoria do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños”, en Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, 41-60.

Varios (2002):
A normalización lingüística a debate. Vigo, Xerais.


créditos