AVAILABLE IN

GL
EN
ES

CONTACT

ABOUT LOIASociolinguistic bibliography

 • Alén Garabato, C. (coord.) (2006): L’éveil des nacionalités et les revendications linguistiques en Europe (1830-1930), Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alén Garabato, C. (2009): Langues minoritaires en quête de dignité: le galicien en Espagne et l´occitan en France , Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alonso Montero, X. (1973): Informe-dramático sobre la lengua gallega, Madrid, Akal. [ES]
 • Alonso Pintos, S. (2007): O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Álvarez Sousa, A. (coord.) (2005): Análise sociolingüística da Universidade da Coruña, A Coruña, Universidade. [GL]
 • Aracil, Ll. V. et alii (1989): Problemática das linguas sen normalizar. Situación do galego e alternativas, A Coruña, Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. [GL]
 • Babarro González, X. (2003): Galego de Asturias. Delimitación, caracterización e situación sociolingüística, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Bouzada X. M e Lorenzo Suárez, A. M. (1997): O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Callón, C. (2010): En castellano no hay problema , Vigo, Xerais. [GL]
 • Callón, C. (2011): Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, Vigo, Xerais. [GL]
 • Callón, C. (2012): Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, Vigo, Xerais. [GL]
 • Coluzzi, P. (2007): Minority language planning and micronationalism in Italy: an analysis of the situation of friulian, cimbrian and western lombard with reference to spanish minority languages, Oxford, Peter Lang. [EN]
 • Costas Abreu, X. (2001): As leis do Parlamento de Galicia (1982-2000) , Vigo, Xerais. [GL]
 • Costas, X. H. (2002): Guía das linguas de Europa, Santiago de Compostela, Edicións Positivas. [GL]
 • Costas, X. H. (coord.) (2010): 55 mentiras sobre a lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Domínguez Dono, X. (coord.) (2008): Galego. Aproximación á súa historia, sistema lingüístico, dialectoloxía e usos, Vigo, Ir Indo. [GL]
 • Euromosaic. Producción e reproducción dos grupos lingüísticos minoritarios na Unión Europea, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996. [GL]
 • Fernández Rei, F. (1990): Dialectoloxía da lingua galega, Vigo, Xerais. [GL]
 • Fernández Rei, F. e Santamarina Fernández, A. (coords.) (1999): Estudios de Sociolingüística Románica. Linguas e variedades minorizadas, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións, Universidade. [GL]
 • Ferreira Fernández, X. et alii (2005): Estatuto xurídico da lingua galega, Vigo, Xerais. [GL]
 • Formoso Gosende, V. (2013): Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico, Vigo, Xerais. [GL]
 • Freitas Juvino, M. P. (2008): A represión lingüística en Galiza no século XX, Vigo, Xerais. [GL]
 • Freixeiro Mato, X. R. (2006): Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento. [GL]
 • Freixeiro Mato, X. R. (2010): Lingua de calidade, Vigo, Xerais. [GL]
 • Frías Conde, F. X. (1999): O galego exterior ás fronteiras administrativas, Xixón, Vtp editorial. [GL]
 • Galanes Santos, I. (2002): A lingua galega do dereito, Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública. [GL]
 • García Negro, P. (1991): O galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Vilaboa, O Cumio. [GL]
 • García Negro, P. (1993): Sempre en galego, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (2000): Dereitos lingüísticos e control político, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (2009): De fala a lingua: un proceso inacabado, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (ed.) (2009): Sobre o racismo lingüístico, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Turnes, B. (2004): A lingua galega entre 1875 e 1916. Situación social e consciencia idiomática, Pontevedra, Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Pontevedra. [GL]
 • Hermida, C. (1992): A reivindicación da lingua galega no rexurdimento (1840-1891) , Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Iglesias, A. (2003): Falar galego: “No veo por qué”: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Vigo, Xerais. [GL]
 • Kabatek, J. (1995): Die sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphanomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart, Tubingen, Max Niemeyer. [DE]
 • Kabatek, J. (2000): Os falantes como linguistas. Tradicion, innovacion e interferencias no galego actual, Vigo, Xerais. [GL]
 • Labraña, S.; Vázquez, I.; Klein, H.G. e Stegmann, T.D. (2009): EuroComRom: As sete peneiras: Saber ler axiña todas as linguas románicas, Aachen, Shaker Verlag. [GL]
 • Lagarde, C. (ed.) (2009): Le Discours sur les langues d´Espagne / El Discurso sobre las lenguas españolas (1978-2008), Perpiñán, Presses Univeau Perpignan. [ES] [FR]
 • Lastra Muruais, X. (coord.) (2010): Nova Escola Galega e a lingua (1983-2008). 25 anos na defensa do idioma,, Santiago de Compostela, Nova Escola Galega. [GL]
 • “Le galicien et la sociolinguistique galicienne a la conquete de la reconnaissance sociale”, Lengas 47 (2000). [FR]
 • Lorenzo Suárez, A. M. (ed.) (1999): Dinamización e normalización lingüística, Vigo, Universidade. [GL]
 • Lorenzo Suárez, A. M. et alii (1997): Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, P.A.S. e estudiantes, Vigo, Universidade. [GL]
 • “Monográfico: lingua e política”, Tempos Novos 36 (2000). [GL]
 • Monteagudo, H. (1999): Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través do tempo, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (2000): Castelao. Defensa e ilustración do idioma galego, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (2009): As razóns do galego. Apelo á cidadanía, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (ed.) (1995): Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. e Santamarina, A. (1993): “Galician and Castilian in contact: Historial, social and linguistic aspects", en Posner R. e Green J. (eds.), Trends in Romance Linguistics and Philology. Volume 5: Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 117-173. [EN]
 • Núñez Singala, M. (2009): En galego, por que non? Contra os prexuízos e as simplificacións sobre a lingua galega , Vigo, Galaxia. [GL]
 • “O desafío da diversidade lingüstica”, Grial 160 (2003). [GL]
 • “O idioma cara ao futuro. Lingua, sociedade e política”, Grial 179 (2008). [GL]
 • O´Rourke, B. (2011): Galician an Irish in de European Context. Attitudes towards weak and strong minority languages, Basingstoke, Palgrave Macmillan. [EN]
 • Pérez Leira, X. (2007): Crónicas da represión lingüística, Moaña, Acuarela Comunicación. [libro + DVD] [GL]
 • Ramallo, F. e Rei-Doval, G. (1995): Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL] [ES]
 • Ramallo, F. e Rei Doval, G. (1997): Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Rei-Doval, G. (2007): A lingua galega na cidade no século XX, Vigo, Xerais. [GL]
 • Rei-Doval, G. (ed.) (2009): A lingüística galega desde alén mar, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade. [GL]
 • Rodríguez Neira, M. A. (coord.) (1998): O idioma na Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Universidade. [GL]
 • Rodríguez Neira, M. A. e López Martínez, M. S. (1988): O galego na Universidade, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Rodríguez Sánchez, F. (1993): Conflicto lingüístico e ideoloxía en Galicia, Monforte, Xistral. [GL]
 • Romero, D. e Vaquero, I. (2001): Da periferia á rede. Internet en Galicia. Lingua e contidos, Vigo, Xerais. [GL]
 • Rubal Rodríguez, X. et alii (1992): A Lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Sánchez Rei, X. M. (2011): Lingua galega e variación dialectal, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Sánchez Vidal, P. (2010): O debate normativo da lingua galega (1980-2000), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Sanmartín Rei, G. (2009): Nos camiños do entusiasmo: Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais.[GL]
 • Sanmartín Rei, G. (coord.) (2010): Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Sarille, X. M. (2007): A Impostura e a desorientación na normalización lingüística , Santiago de Compostela, Candeia Editora. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1994): Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1995): Usos lingüísticos en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (1996): Actitudes lingüísticas en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2003): O galego segundo a mocidade, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2009): Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II: Usos lingüísticos en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Siguán, M. (1992): España plurilingüe, Madrid, Alianza Universidad. [ES]
 • Siguán, M. (1999): Conocimiento y uso de las lenguas en España, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. [ES]
 • Silva Valdivida, B. (coord.) (1994): Didáctica da lingua en situacións de contacto lingüístico, Santiago de Compostela, Universidade. [GL]
 • Silva Valdivida, B. (ed.) (2010): Avaliación da competencia do alumnado de 4º de ESO nos idiomas galego e castelán, Santiago de Compostela, Universidade. [GL]
 • “Sociolinguistique Galicienne”, Plurilingüisme 6 (1993). [FR] [EN] [ES]
 • Varios (2002): A normalización lingüística a debate, Vigo, Xerais. [GL]
 • Villares Naveira, L. (coord.) (2010): Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüismo , Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Williamson, R. C. e Williamson, V. L. (1984): “Selected factors in bilingualism: the case of Galicia”, Journal of Multilingual and Multicultural Development 5, 401-413. [EN]
 • More on-line bibliography