T: +34 981 957202
F: +34 981 957205
Correo: acg@consellodacultura.org
 
  ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN
ción


NORMAS PARA A ADMISIÓN DE ORIXINAIS

1. A extensión máxima dos traballos presentados non deberá exceder, no caso das investigacións, de 8 ou 10 páxinas DIN-A4 numeradas, en Times New Roman, 12 en soporte informático nunha soa cara a espazo e medio de interliñado, nas que se incluirán gráficos, cadros, mapas, fotografías e bibliografía. Xunto á copia en papel en papel entregarase outra en disquete preferibelmente no programa Microsoft Word.

2. Cada texto debe ir acompañado dunha páxina que conteña o título do traballo, nome do autor/a ou autores, enderezo completo -incluíndo o do centro de traballo- teléfono, un breve currículo e correo electrónico. Acompañarase tamén dun resumo (Abstract), non superior a 100 palabras, que reflicta claramente o contido e os resultado do traballo. En cada caso acompañarase dun máximo de 5 palabras claves (Key words). Este resumo debe ser enviado en galego e en inglés.

3. Para as referencias bibliográficas os autores poderán optar pola inclusión en nota dos datos completos da obra, ou pola mención en texto do apelido do autor, data e páxina, con remisión a unha bibliografía final das obras citadas.

· 3.1.- Se se opta pola primeira fórmula deberán incluírse os datos de localización completa de cada publicación ou documento citado por vez primeira. Exemplos:
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): Título do libro. Lugar de edición, editorial, ano, pp. ás que se fai referencia.
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): "Título do artigo". Título da Revista. Volume, número (ano), páxinas.
APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): "Título do capítulo". En APELIDOS, Nome do autor/a (se existise): Titulo do libro. Lugar de edición, editorial, ano, pp. ás que se fai referencia.
As referencias arquivísticas e de fondos documentais serán o máis completas posíbel.
As remisións sucesivas a esas mesmas obras faranse de forma abreviada segundo as normas comúns.

· 3.2.- Para o segundo sistema utilizaranse as parénteses no texto na seguinte orde: (APELIDO, ano, páxina ou páxinas das que se trate). Acompañarase, neste caso, dunha lista bibliográfica final, por orde alfabética. Cando as obras dun autor/a aparezan no mesmo ano, engadirase á data unha letra (a, b, c, etc.).

4. Os orixinais enviados a ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN serán sometidos a revisión, cando menos, de dous avaliadores, seleccionados polo Equipo Científico en función dos seus coñecementos sobre a materia de que trata o traballo, garantíndose o anonimato tanto do autor ou autores como dos avaliadores. A aceptación definitiva dos materiais depende do Equipo Editorial da revista.

5. Os artigos serán publicados en galego.

6. Os traballos deberán enviarse a:

Estudios de Comunicación. Arquivo de Comunicación
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º Andar
15704 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 957 202
Fax: 981 957 205
Enderezo electrónico: acg@consellodacultura.org
http://www.consellodacultura.orgEstudios de Comunicación

Consello editorial

Formulario de intercambio con outras publicacións

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://www.consellodacultura.org
Pazo de Raxoi, 2º Andar, 15705 Santiago de Compostela, A Coruņa
Telf: +34 981 957202 / Fax: +34 981 957205
Aviso legal